Vítejte na našem webu

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hodoníně patří do Východomoravského seniorátu a samostatným sborem je od roku 1940. Existence sboru však sahá až do roku 1895, kdy se zde konaly první bohoslužby. V roce 1900 byla v Hodoníně ustavena kazatelská stanice hustopečského sboru a 6.července 1901 byl slavnostně otevřen a posvěcen chrám, který evangelíkům v Hodoníně slouží dodnes.

 

Mimořádný sborový list
      Část 2.

 

Milé sestry a milí bratři, v tomto druhém sborovém listu najdete tištěné bohoslužby na pátou postní neděli. Udělejte si prosím nedělní bohoslužby doma a modlete se za tíživou situaci, která nás všechny tíží a trápí. Kdo se může připojit na internet, zde je přehledný seznam on-line bohoslužeb https://www.e-cirkev.cz/clanek/6613-On-line-vysilani-bohosluzeb-Ceskobratrske-cirkve-evangelicke/index.htm
Hospodin budiž se všemi vámi.

Bohoslužby: 29.3.20
Písně: 604, 2, 419, 167, 489
 

Ve jménu Boha Otce, Syna a Ducha svatého
 

Slovo žalmistovo zní takto:
Pějte žalmy k slávě jeho jména, jeho chválu šiřte chvalozpěvem. Řekněte Bohu: Jakou bázeň vzbuzují tvé činy! Pro tvoji nesmírnou moc se vtírají v tvou přízeň i tví nepřátelé. Ž 66,2-3
 

První čtení: Mk 14, 32-42
Text kázání: Mk 14, 38

Nasyť nás svým milosrdenstvím hned ráno a po všechny dny se budeme radovat a plesat. amen
 

Kázání: Milé sestry a milí bratři, je to již třetí neděle, která je poznamenaná šířením viru COVID-19, takže se nemůžeme scházet k biblickým hodinám ani k bohoslužbám. Proto dostáváte tento další sborový list, abyste si nedělní bohoslužby mohli udělat doma. I taková pobožnost, bohoslužba má totiž velký smysl a význam. Kde se totiž dva nebo tři sejdou ve jménu Pána Ježíše, tam je náš Pán vždy s námi přítomen.
 

Součásti těchto domácích bohoslužeb mohou být také čtené nebo i tiché modlitby. Modlitby o samotě. Modlitby v klidu. Takto se častokrát modlil i Ježíš. Modlil se tak i v Getsemanské zahradě. Byl sám. Ano, učedníci byli s ním, ale všichni usnuli a tvrdě spali. Ježíš byl tedy de facto sám. Takové chvíle však mohou být vzácné a v něčem důležité.
 

Ježíš se modlí. Modlí se však v tísni a to je potřeba dnes zvláště zdůraznit. Jak aktuální pro současnou situaci. I my jsme v tísni. Prožíváme totiž něco, co jsme doposud nikdy nezažili. Lidé po celém světě umírají denně po stovkách, Jižní Korea, Itálie, Španělsko. Modlíme se tedy v tísni, ale pořád máme kolem sebe hodně lidí, kteří jsou stále ochotni druhým lidem nezištně pomáhat. 

Nezapomínejme na lékaře, zdravotní sestry, lékárníky, prodavačky, řidiče, policisty, hasiče, doručovatele a dobrovolníky. Modleme se za ně. Modleme se za to, aby jim Hospodin dával stále novou sílu k této ne již práci, ale spíše službě.
 

Domácí bohoslužby mohou dávat větší prostor k osobním modlitbám. Naše díky a prosby můžeme našemu Pánu i několikrát zopakovat. Ježíš se modlí třikrát. Za popisem Ježíšovy modlitby se možná skrývá vzor pro společenství věřících. Třikrát denně kleká na kolena Daniel (Da 6,11) a apoštol Pavel píše, že třikrát volal k Pánu, aby ho zbavil ostnu z těla (2K 12,8).
 

V Ježíšových slovech můžeme také rozpoznat modlitební výrazy odkazující na Žalmy. Část věty „Má duše je smutná až k smrti“ připomíná Žalm 42,6.12 a 43,5. Klečící Ježíš připomíná praotce Abrahama, který padl na tvář v okamžiku, kdy s ním Hospodin mluvil (Gn 17,3). Stejně tak padl Ježíšovi k nohám Petr nebo vděčný Samaritán. O samotě se modlil také Abraham a Mojžíš. O Abrahamovi se v knize Genesis vypráví, že poté, co se vydává obětovat svého syna Izáka, opouští své služebníky. I Mojžíš opustil starší a vystoupil na horu, kterou obýval Bůh. 
 

Na závěr tohoto zamyšlení nad biblickým textem z pera evangelisty Marka, bych chtěl říci, že Ježíš nakonec své modlitby vše svěřuje do rukou svého Otce. Udělejme to i my. Nevíme, proč se to vše děje. Nevíme, kdy tato zákeřná pandemie skončí. Nevíme, zda přežijeme. Nevíme dne ani hodiny. Víme však, že nás Pán v tom nenechá samotné. A v této důvěře mu svěřme celou situaci do jeho rukou. Nyní je naše chvíle, abychom zůstali bdělí a modlili se. Amen
 

Modlitba: Nebeský Otče, prosíme Tě za všechny, kteří v těchto chvílích pomáhají druhým lidem. Stůj při nich, ochraňuj je ode všeho zlého a posiluj je na duchu i na těle. Dej, aby zákeřný vir COVID 19 ustoupil a přestal řádit. Uzdrav prosím všechny lidi nakažené tímto virem. Prosíme o Tvou pomoc. Pane, smiluj se nad námi. amen

 

 

 

Mimořádný sborový list
Část 1.

Milé sestry a milí bratři, jelikož se nemůžeme společně scházet při nedělních bohoslužbách a úterních biblických hodinách kvůli krizové situace v souvislosti s šířením viru COVID-19, tak vám budu prozatím posílat mimořádné sborové listy, které vás mohou v této nelehké situaci povzbudit ve víře v našeho Boha Otce, Syna i Ducha svatého.
 

V tomto prvním sborovém listu najdete některé citáty z Bible, krátká zamyšlení, modlitby a slova do života. V závěru listu pak najdete informace o pomoci, kterou bez obav můžete využít. Všem vám přeji pevnou a stálou víru, kterou neohrozí ani virus COVID-19.

     

S bratrským pozdravem P.Šebesta
            farář sboru

 

Máme naději v živém Bohu, který je Spasitel všech lidí, zvláště věřících.
(1 Tim 4,10)

Blaze tomu, kdo má ku pomoci Boha Jákobova, kdo s nadějí vzhlíží k Hospodinu, svému Bohu, jež učinil nebesa i zemi.

(Žl 146,5)

Pevně jsem doufal v Hospodina, on se ke mně sklonil a vyslyšel mé volání.
(Žl 40,2)

Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina.

(Žl 27,14)

 

Obecní úřad Hodonín nabízí pomoc osamělým seniorům

Obecní úřad Hodonín oslovuje seniory, kteří žijí sami a nemají možnost zajistit si běžný nákup nebo vyzvednout léky v lékárně a chtějí využít případné pomoci ze strany dobrovolníků, aby kontaktovali Mgr. Klepáčovou  518 316 458 nebo zavolali panu faráři Pavlu Šebestovi 734 523760, který je rovněž ve skupině dobrovolníků. 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ

 

V  návaznosti na vyhlášená opatření a doporučení synodní rady ČCE v  boji proti koronaviru sdělujeme:

 

BOHOSLUŽBY A BIBLICKÉ HODINY

JSOU PO DOBU NOUZOVÉHO STAVU

DOČASNĚ ZRUŠENY

 

Zaměřte se prosím na domácí modlitby. O vývoji situace vás budeme informovat.

 

Staršovstvo sboru ČCE v  Hodoníně