27.1.13

04.02.2013 09:44

Bohoslužby, 27.1.13

První čtení: Gn 29, 15-35

Text kázání: Gn 29,31

 

Gn 29, 31 Když Hospodin viděl, že Lea není milována, otevřel její lůno. Ráchel však zůstala neplodná.

 

            Mluv, Hospodine, nebo slyší služebnicí tvoji. amen

 

          Kázání: Milí přátelé v Kristu, v dnešním příběhu se Jákob ocitá u své vzdálené rodiny, konkrétně u Lábana v „zemi synů Východu“. Zde si má Jákob najít nevěstu. Ještě však netuší, že si najde nevěsty dvě, i když ne vlastním přičiněním. I jeho dramatický příběh má být plný různých podivných zápletek a zákrut. Pojďme si celou Jákobovu složitou situaci popsat a vyložit.

          Nejprve si pojďme říci, že Jákob pracuje u Lábana bez mzdy. Trvalo to však měsíc a Lában mu férově nabídne řádnou mzdu. Za mzdu si však Jákob vybere krásnou a půvabnou Ráchel, do které se bezmezně zamiluje. Jákob bude tedy u Lábana pracovat, aby mohl mít za ženu Ráchel. Tato skutečnost mnohé překvapí, ale v tehdejším světě se nevěsty musely řádně vykupovat. Čím bohatší nevěsta, tím dražší. Ráchel nebyla určitě z těch nejlevnějších.

          V příběhu se dále dočteme, že Jákob má za Ráchel odpracovat dlouhých sedm let. Těchto sedm let se však dokonce protáhne na čtrnáct let. Jákob se totiž stane obětí podvodu. Nyní je však v jiné roli, v nedávné minulosti obelhávat, nyní je obelhán a podveden. Podvod spočívá v tom, že Jákob místo Ráchel dostává Leu, což byla starší sestra Ráchel, tedy prvorozená. Zde se tvrdý souboj prvorozených znovu opakuje, tentokrát vítězně pro prvorozenou.  

          Prvorozená Lea je určitě zajímavou postavou, která je ovšem velmi často přehlížena. Zdá se však neprávem. Pravda, i ona nese díl velké zodpovědnosti na podvodu, vždyť dobře věděla, že Jákob miloval Ráchel. Přesto šla na lože, kde Jákob ležel. Na druhou stranu byla Lea dívka, která musela poslouchat svého otce. Co otec řekl, muselo se tehdy plnit a v textu doslova čteme, že Lában vzal svou dceru Leu a uvedl ji k Jákobovi.

          Nyní si řekněme něco o Lee více. Co všechno z bible o Lee víme? V bibli jsou popsány především její oči. Zde se však různé překlady rozcházejí. Někde je řeč o mírných očích, někde pro změnu o mdlých, krhavých až nemocných a mokvavých očích. Podle tohoto překladu vidí církevní tradice v Leiných očích vlastnosti zlé a záporné. Zde se však křesťanská tradice rozchází s židovskou, která vidí v jejich očích spíše kladné vlastnosti jako je jemnost a něha. Pravdou také zůstává, že se nemilované Ley zastává sám Hospodin, když jí otevřel lůno. Lea tak postupně porodí Rubéna, Šimeóna, Léviho a Judu. Přehlížena Lea se tak stává důležitou a významnou osobou v dějinách vyvoleného Božího lidu. Jde to až tak daleko, že Lea je také pramáti mesiáše, neboť Ježíš vzejde z pokolení Judova, jehož je Lea matkou. Z tohoto hlediska hraje Lea mnohem důležitější roli než krásná a milovaná Ráchel. Ta sice nakonec Jákobovi porodí Josefa a Benjamína, nicméně v rodové linii nebude hrát takovou významnou a důležitou roli jako Lea.

          Pojďme si v krátkosti představit všechny čtyři syny Ley. Nejstarší Rubén je rovněž zajímavou a pozoruhodnou postavou, možná v něčem podobnou jako jeho matka Lea. I on je trochu neprávem přehlížen a opomíjen. Ruben se však zachoval statečně, když se postavil za svého bratra Josefa. Kdyby nebylo Rubena, byl by pravděpodobně Josef svými bratry zabit. Tak byl Josef částečně zachráněn, protože byl prodán za otroka. Tak Josef přežil a dostal se do Egypta. Později se pak Ruben ještě svými dvěma syny zaručí za Benjamína, kterému Jákob nedovolil jít do Egypta. Ruben však není pouze kladný hrdina, neboť přišel o své prvorozenství tím, že se dopustil cizoložství s ženinou svého otce Bálou. Na smrtelné posteli proto nemá Jákob pro Rubéna příliš vřelá a povzbudivá slova, neboť mu předpovídá rychlý úpadek. Tato Jákobova předpověď se pak skutečně naplnila.

          Druhý nejstarší syn Ley je Šimeón. Pověst Šimeóna nebyla rovněž valná, neboť společně se svým bratrem Lévím vyvraždili obyvatelstvo města Sichem pro zneuctění své sestry Díny. Na tento zločin nemohl Jákob zapomenout a obou ho ještě připomíná na smrtelné posteli. Pro svou povahu zřejmě nebyl Šimeón oblíben, byl to nakonec Šimeón, koho si Josef vybírá v Egyptě jako rukojmího.  

          Třetím nejstarším synem byl Lévi. On něm platí to stejné, co o Šimeónovi. Lévi měl své ruce rovněž potřísněné lidskou krví. Možná právě tato prchlivost Léviho zapříčinila, že jeho rodu se nebude dařit dobře a v páté kapitole knihy Soudců chybí kmen Lévi ve výčtu izraelských kmenů.

          Čtvrtým synem Ley je pak Juda. Podobně jako Rubén, stál u záchrany Josefa před jistou smrtí. Byl to Juda, který zbylým bratřím navrhl, aby byl Josef prodán do otroctví. Když byla nutnost po druhé jít do Egypta pro obilí, zaručuje se svému otci za svého bratra Benjamína a i vůči Josefovi se zastává nejmladšího bratra. Od svého otce dostává mimořádné požehnání, ve kterém se předpovídá, že Juda nebude nikdy zbaven žezla ani palcátu, dokud nepřijde ten, který z něho vzejde, toho poslouchat budou národy. Z tohoto požehnání vyplývá, že z Judy vzejde očekávaný mesiáš, tedy Kristus. Když se podíváme na Ježíšův rodokmen v Matoušově evangeliu, tak skutečně vede přes Judu. Ve druhém verši první kapitoly tam čteme: „Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob Judu a jeho bratry, Juda Farese a Záru z Támary „ atd.. Z Judy se tedy stane mimořádný kmen na jihu Izraele. Po rozdělení království bude dokonce po něm nazvána celá jižní část bývalého panství Davidovo. Na území judského království pak bude i Jeruzalém, kde se odehrají ty nejdůležitější události dějin spásy.

          Nuže, za tím vším stála nepatrná a zřejmě křehká Lea. Lea, která byla neoblíbená a nemilována, ale které přesto Hospodin otevřel lůno, aby mohla Jákobovi a potažmo celému Izraeli rodit syny. Cesty Páně jsou podivuhodné. 

 

          Modlitba: Nebeský Otče, v knize Genesis jsou různé příběhy, které nám vyprávějí o složitostech tehdejší doby, která byla velkým způsoben poznamenána lidským hříchem. Přesto si i uprostřed nelehkých dob vybíráš svého vyvolené a věrné, kteří mají svědčit o tvém jménu. Za to ti patří dík a sláva.

—————

Zpět